Лабораторни реактиви и химикали

ОРГАНИЧНИ И НЕОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ, ЧИСТИ МЕТАЛИ И СПЛАВИ, ОРГАНОМЕТАЛНИ СЪЕДИНЕНИЯ И ДР.

Alfa Aesar е част от Thermo Fisher Scientific

РАЗТВОРИТЕЛИ ЗА ТЕЧНА И ГАЗОВА ХРОМАТОГРАФИЯ, ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ

РАЗТВОРИТЕЛИ ЗА ТЕЧНА И ГАЗОВА ХРОМАТОГРАФИЯ

РЕАКТИВИ С ИЗКЛЮЧИТЕЛНО
КАЧЕСТВО И ЧИСТОТА

ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ:
ЧЗА, Р.А. ANALYTICAL REAGENT, HPLC, ФАРМА КАЧЕСТВО И ДР.

ХИМИКАЛИ ЗА ГАЛВАНОХИМИЯТА И ПРОМИШЛЕНОСТТА

Лабораторна стълария, порцеланови и пластмасови иделия, консумативи

ЛАБОРАТОРНИ ПЛАСТМАСОВИ ИЗДЕЛИЯ

ЛАБОРАТОРНА СТЪКЛАРИЯ, КВАРЦОВИ ИЗДЕЛИЯ И ПОРЦЕЛАН

ЛАБОРАТОРНА СТЪКЛАРИЯ

ЛАБОРАТОРНА СТЪКЛАРИЯ

ЛАБОРАТОРНИ ПЛАСТМАСОВИ ИЗДЕЛИЯ

ДЪРЖАТЕЛИ И ПОМОЩНИ ИНСТУМЕНТИ ЗА ЛАБОРАТОРНА СТЪКЛАРИЯ

Оборудване за работа с течности

ЛАБОРАТОРНИ ПЛАСТМАСОВИ ИЗДЕЛИЯ

ДИГИТАЛНИ БЮРЕТИ /ТИТРАТОРИ/, ДИСПЕНСЕРИ, ПИПЕТОРИ и ПОМПИ,
ВАКУУМ АСПИРАТОРИ

ДИГИТАЛНИ БЮРЕТИ /ДОЗАТОРИ/, ДИСПЕНСЕРИ

ВАКУУМ ПОМПИ, ФИЛТРУВАЛНИ СИСТЕМИ
с 1, 3, 6 и 12 гнезда

РЪЧНИ и ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПОМПИ, ПРОБОВЗЕМАЧИ ЗА ТЕЧНОСТИ

Хроматография

ХРОМАТОГРАФИЯ

СПРИНЦОВКИ за HPLC / GC

ШИШЕНЦА ТИП ВИАЛ

Измервателна апаратура и лабораторно оборудване

ЦЕНТРОФУГИ, БЪРКАЛКИ, СПЕКТРОФОТОМЕТРИ, ТЕРМОШЕЙКЪРИ И ТЕРМОБЛОКОНЕ, ВОРТЕКСИ, КЛАТАЧНИ МАШИНИ, ДИСПЕНСЕРИ, ВАКУУМ ИЗПАРИТЕЛИ, РОЛЕРИ И ДР.

ЕЛЕКТРОННИ ВЕЗНИ, ТЕГЛИЛКИ, МИКРОСКОПИ, ПОЛЯРИМЕТРИ И УРЕДИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ

АПАРАТИ КЕЛДАЛ, ТЕРМОСТАТИ ЗА ГОРЕНЕ, БПК, ИНКУБАТОРИ ЗА БПК

СТЕРИЛИЗАТОРИ, СУШИЛНИ, ИНКУБАТОРИ, ВАКУУМ СУШИЛНИ, КОЛБОГРЕЙКИ, ВОДНИ БАНИ, ЛАМИНАРНИ БОКСОВЕ

ПРЕСЕВНИ МАШИНИ, ЛАБОРАТОРНИ СИТА
ISO 3310.1 ; ISO 3310.2 ; ISO 5223

рН-МЕТРИ, КОНДУКТОМЕТРИ, БУФЕРНИ РАЗТВОРИ, ПЕРИСТАЛТИЧНИ ПОМПИ, ФОТОМЕТРИ

ВИСКОЗИМЕТРИ И ВИСКОЗИМЕТРИЧНИ ЧАШИ

ВОДНИ ТЕРМОСТАТИ, ТЕРМОСТАТИ С ОХЛАЖДАНЕ

ДЕБЕЛОМЕРИ, ВИСКОЗИМЕТРИ

ДЕСТИЛАТОРИ, ФИЛТЪРНА ХАРТИЯ, КЮВЕТИ, рН-ЕЛЕКТРОДИ

ДЕЙОНИЗАТОРИ

ДЕЙОНИЗАТОРИ

ДЕСТИЛАТОРИ, СТЕРИЛИЗАТОРИ-СУШИЛНИ, ИНКУБАТОРИ, СТЕРИЛИЗАТОР НА КОХ

ПЕЩИ

ПЕЩИ

ЛАБОРАТОРНА АПАРАТУРА И КОНСУМАТИВИ

ПРОБОВЗЕМАЧИ,КРАНОВЕ, ОПАКОВКИ и др.

АРЕОМЕТРИ

ТЕРМОМЕТРИ, АРЕОМЕТРИ

АВТОКЛАВИ,ТОЧКА НА ТОПЕНЕ

НАГРЕВАТЕЛНИ ПЛОЧИ, ПЯСЪЧНИ БАНИ

МИКРОСКОПИ, МЕТРОЛОГИЧНИ СТАНЦИИ

УЛТРАЗВУКОВИ ВАНИ

МЕЛНИЦИ